ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ (na przewóz osób lub rzeczy)

Jest to kurs dla osób chcących zarobkowo wykonywać przewóz drogowy, czyli pracować w charakterze kierowcy zawodowego. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (koszt 50 zł).

Kurs obejmuje:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych z zakresu transportu drogowego,
 • 8 godzin jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na macie poślizgowej lub 1 godzina na symulatorze.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest przeznaczony dla kierowców zawodowych, którzy posiadają prawo jazdy kat. C wydane po 10.09.2009 r. lub kat. D wydane po 10.09.2008r. W myśl tym zapisom kurs przeznaczony jest również dla wszystkich tych, którzy dopiero planują uzyskać prawo jazdy kat. C lub D i chcą pracować w charakterze kierowcy zawodowego.

Jeżeli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy kat. C i C+E kandydat powinien mieć ukończone 21 lat,  natomiast w przypadku kursu dla kat. D i D+E kandydat może przystąpić po ukończeniu 23 roku życia. Dla osób, które nie spełniają wymogu wieku ustawodawca przewidział kwalifikację wstępną tzw. „pełną”. W tych przepisach istnieje wyjątek, w ramach którego do kursu kwalifikacyjnego dla kat. D i D+E może przystąpić osoba, która ukończyła 21 rok życia. Ale po ukończeniu takiego kursu kierowca będzie mógł pracować jedynie na liniach regularnych do 50 km długości.

Szkolenie okresowe to kurs, który  przedłuża uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego. Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Po odbytym szkoleniu ośrodek aktualizuje profil PKZ, a kierowca udaje się do urzędu w celu wymiany prawa jazdy z kodem 95 na nowe.

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców zawodowych, którzy uzyskali prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C,

 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D,

 • lub chcą przedłużyć ważność posiadanego już świadectwa kwalifikacji o kolejne 5 lat.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na kierowców, zamierzających wykonywać przewóz drogowy, którzy nie spełniają wymogu wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.

Kurs odpowiedni jest dla osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób z zamiarem rozpoczęcia pracy między 21 a 23 rokiem życiem,
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy z zamiarem rozpoczęcia pracy między 18 a 21 rokiem życiem.

Kurs przewidziany jest dla młodych kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy, ale nie spełniają wymagania wieku określonego w Ustawie o transporcie drogowym.

Kurs kwalifikacji wstępnej dotyczy kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy kat. C i C+E lub D i D+E i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C i C+E.

 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D i D+E.

Dla pozostałych kierowców zawodowych stosuje się przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na kierowców zawodowych, którzy ukończyli już kurs kwalifikacyjny w zakresie jednego bloku programowego, ale zamierzają wykonywać przewóz drogowy pojazdem, do którego prowadzenia jest potrzebne prawo jazdy innej kategorii.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest dedykowany dla osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;

Kurs ten zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Warunkiem rozpoczęcia kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Warunkiem rozpoczęcia każdego szkolenia zawodowego wymagane jest posiadanie Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). Można go pobrać (PKZ) w Wydziale Komunikacji, który będzie żądał od petenta badań lekarskich i badań psychologicznych (można je wykonać w miejscu, z którym współpracuje ośrodek). Po uzyskaniu wymaganych orzeczeń medycznych w Wydziale Komunikacji można otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ).